Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z usług Timeless Chirurgia Plastyczna sp. z o.o., administrator przyjął dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz sposób ich ochrony, podstawy prawne oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Podstawa prawna

obowiązek informacyjny art. 13 ust. 1 lit. a RODO

Czym jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO zwane też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla
obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.
Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. W tej chwili w Polsce brak jeszcze opublikowanych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, zachęcamy jednak do śledzenia tematu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Timeless Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Romana Abrahama 18/322, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000565135, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132892102, REGON: 361885326. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: biuro@timeless.com.pl.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w poszczególnych klauzulach celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego, operatorzy płatności oraz podmioty realizujące usługi prawnofinansowe na rzecz Administratora danych. Dane osobowe w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych
przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas
zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za
wyjątkiem ich przechowywania,
4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych
bezpodstawnie,
5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

Możliwość wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo połączenia i transmisji danych

Komunikacja pomiędzy Klientem, a stroną intenetową timeless.com.pl zabezpieczona jest przy pomocy bezpiecznego certyfkatu, zaszyfrowanego protokołu SSL.

Informacje o cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do strony internetowej timeless.com.pl, której operatorem jest Timeless Chirurgia Plastyczna sp. z o.o., zwanej dalej Stroną Internetową.

Czym są pliki “cookie”?

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki “cookies” zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny identyfikator.

Do czego pliki “cookie” są nam potrzebne?

Pliki “cookies” używane są do zalogowania użytkownika (informacja o sesji) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.

Czy pliki “cookie” zawierają dane osobowe?

Pliki “cookies” nie zawierają danych osobowych.

Usuwanie plików “cookies”

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików “cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarce internetowej). Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.