konsultacje plastyczne warszawa

Regulamin

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY ZARZĄDU TIMELESS CHIRURGIA PLASTYCZNA SPÓŁKI Z O.O.
Z DNIA 5 STYCZNIA 2021

Na podstawie art. 23 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Zarząd nadaje niniejszy regulamin organizacyjny, określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez
Timeless Chirurgia Plastyczna Spółkę z o.o:

§ 1.

[Klinika]

 1. Timeless Chirurgia Plastyczna Spółka z o.o, zwana dalej „Kliniką”, jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą.
 2. Na Klinikę składają się dwa zakłady lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej o nazwach: Timeless Oddział Chirurgii Jednego Dnia oraz Poradnia Chirurgii Plastycznej i Dermatologii.

§ 2.

[Cele działalności Kliniki]

 1. Celem Kliniki jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez: udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych, prowadzenie działań dotyczących promocji zdrowia, wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego oraz prace naukowo – badawcze z zakresu nauk medycznych i inżynieryjnych.
 2. Celem Kliniki jest także realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 3.

[Siedziba i struktura]

 1. Siedzibą Kliniki jest miasto stołeczne Warszawa. Adres siedziby to ul. Gen Romana Abrahama 18/322, 03-982 Warszawa.
 2. Strukturę organizacyjną Kliniki tworzą następujące jednostki organizacyjne:
  1. Timeless Oddział Chirurgii Jednego Dnia,
  2. Poradnia Chirurgii Plastycznej i Dermatologii
 3. W skład Timeless Oddział Chirurgii Jednego Dnia wchodzą:
  Komórki Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:

   

  1. Oddział Chirurgii Plastycznej
  2. Blok Operacyjny
  3. Magazyn Leków
  4. Dział Farmacji Szpitalnej
  5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

  Komórki pomocnicze:
  Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  Dział Naukowo – Badawczy

§ 4.

[Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych]

Świadczenia zdrowotne są udzielane w Komórkach Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej.

§ 5.

[Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Warunkiem skorzystania ze świadczeń zdrowotnych jest uiszczenie odpłatności za usługę zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu lub indywidualnymi ustaleniami z Kliniką.
 2. Pacjent powinien okazać na prośbę personelu administracyjnego dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Płatność pobierana jest od pacjenta z góry. W przypadku korzystania z programu kredytowego, usługi podlegające umowie kredytowej pacjenta z bankiem udzielane są po wpływie środków na rachunek bankowy Kliniki.
 4. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie Klinika wystawia fakturę w terminie 14 dni od wniosku pacjenta, nie później, niż 3 miesiące od daty, w której wykonano usługę i wyłącznie na podstawie paragonu.
 5. Klinika może zaproponować odbycie konsultacji lub wizyty za pośrednictwem systemu audio lub video, jeśli lekarz uzna, że taka forma jest wystarczająca i nie powoduje ryzyka u pacjenta. Pacjent może odmówić konsultacji lub wizyty w takiej formie, w takim wypadku umawiana jest wizyta osobista.

§ 6.

[Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych i sprzęt Kliniki]

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby, które wykonują zawody medyczne i spełniają wymagania określone we właściwych przepisach.
 2. Wszystkie urządzenia i sprzęty Kliniki, służące do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnozowania, leczenia lub rehabilitacji, posiadają aktualne atesty i spełniają określone prawem wymagania.

§ 7.

[Porządek udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Świadczenia są udzielane pacjentom zapisanym na wizytę w danym dniu. Lekarz może podjąć decyzję, aby przyjąć pacjentów niezapisanych na wizytę w danym dniu.
 2. Pacjent chcący uzyskać poradę lekarską, musi zapisać się na wizytę. Zapisy są dokonywane od godziny 10:00 w recepcji Kliniki, telefonicznie lub przez komunikatory albo strony internetowe, z którymi Timeless ma podpisane stosowne umowy.
 3. Pacjenci są zapisywani na wizytę z wyprzedzeniem (także na wizyty kontrolne).
 4. Pacjenci są zapisywani na konkretne godziny. O kolejności przyjęcia rozstrzyga godzina zapisu, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.
 5. Dopuszcza się, że w wyjątkowych przypadkach wizyta w danym dniu może zostać odwołana przez Klinikę. Wówczas Klinika zaproponuje inny, dogodny dla pacjenta termin.

§ 8.

[Porządek udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Świadczenia są udzielane pacjentom zapisanym na wizytę w danym dniu. Lekarz może podjąć decyzję, aby przyjąć pacjentów niezapisanych na wizytę w danym dniu.
 2. Jeżeli w dniu zgłoszenia nie jest możliwe udzielanie porady specjalistycznej, pacjent zostaje wpisany w rejestracji na Listę osób oczekujących. O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń. W wypadkach nagłych (decyzja należy do lekarza przyjmującego) pacjent może być przyjęty poza kolejnością wynikającą z Listy osób oczekujących.

§ 9.

[Zadania Kliniki]

 1. Zadaniem komórek specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie pacjentom Kliniki specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie odpowiedniej specjalności.
 2. Zadaniem komórek działalności pomocniczej jest obsługa administracyjno-techniczna Kliniki.
 3. Zadaniem Działu Naukowo – Badawczego jest pozyskiwanie i prowadzenie projektów naukowych wpływających na rozwój metod leczenia pacjentów Kliniki, rozwój nauk medycznych i pokrewnych oraz publikacje naukowe.

§ 10.

[Współdziałanie jednostek organizacyjnych Kliniki]

 1. Współdziałanie poszczególnych komórek organizacyjnych odbywa się poprzez:
  1. konsultowanie pacjentów Kliniki;
  2. wypracowywanie standardów postępowania w określonych przypadkach;
  3. gromadzenie danych naukowych;
  4. zebrania informacyjne pracowników.

§ 11.

[Współdziałanie Kliniki z innymi podmiotami]

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wynikają z przepisów prawa lub umów cywilnoprawnych.

§ 12.

[Zasady pobytu pacjenta w Klinice]

 1. Opłata za zabieg pobierana jest najpóźniej w dniu zabiegu, przed jego wykonaniem.
 2. Brak odwołania przez pacjenta umówionej i opłaconej wizyty lub umówionego i opłaconego w części lub w całości zabiegu w terminie, który umożliwiłby Klinice umówienie w odwołanym terminie wizyty lub zabiegu medycznego innemu pacjentowi oczekującemu na swoją kolej (w szczególności na 24 godziny lub mniej przed zabiegiem), skutkuje zatrzymaniem kwoty wpłaconej przez pacjenta odwołującego wizytę lub zabieg, z uwagi na nieodwracalne koszty poniesione przez Klinikę, takie jak zamówienie materiałów i specjalistycznego personelu, zablokowanie terminu sali operacyjnej, zamówienie usług anestezjologa. W wyjątkowych przypadkach, jeśli koszty nie zostały poniesione przez Klinikę lub mogą zostać odzyskane, Klinika zwraca uiszczone należności pacjentowi.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Kliniki obowiązana jest zachowywać się w sposób przyzwoity i zgodny ze zwyczajowymi konwencjami społecznymi, a także obowiązana jest do poszanowania prywatności i praw innych osób przebywających na terenie Kliniki, mając na uwadze prawo każdego pacjenta do intymności i godności, w szczególności w zakresie nierozpowszechniania informacji o stanie zdrowia innego pacjenta, o uzyskiwanym leczeniu, o chorobie i problemach, jakie mogą być z nią związane.
 4. Poucza się pacjentów, aby nie pozostawiali jakichkolwiek cennych przedmiotów bez nadzoru. Cenne przedmioty, w szczególności takie, jak biżuteria, telefony, sprzęt elektroniczny, większe sumy pieniędzy zaleca się pacjentom pozostawić w domu lub przekazać osobie towarzyszącej. Jeżeli pacjent nie ma takiej możliwości, zaleca się, aby o takim fakcie poinformował personel pomocniczy lub administracyjny Kliniki, który zapewni bezpieczne przechowanie przedmiotów wartościowych w depozycie (usługa dostępna dla pacjentów szpitala). Zastrzega się, iż w pozostałych przypadkach przyjęcie przedmiotów wartościowych na przechowanie do depozytu następuje w miarę możliwości Kliniki, a personel może odmówić przyjęcia przedmiotów wartościowych do depozytu, jeżeli nie będzie w stanie zapewnić przechowania ich w bezpiecznym miejscu. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać w związku z uszkodzeniem lub utratą przedmiotów należących do pacjentów, które nie zostały przyjęte do przechowania w depozycie Kliniki.
 5. Pacjenci obowiązani są stosować się do pouczeń, zaleceń i wskazówek osób świadczących usługi medyczne na terenie Kliniki, personelu pomocniczego i administracyjnego. Pacjenci mogą przebywać na terenie ogólnodostępnych pomieszczeń Kliniki. Pacjenci mają możliwość wstępu do pomieszczeń zabiegowych lub zapewniających opiekę okołooperacyjną dopiero po zasygnalizowaniu takiej możliwości przez osobę wykonującą zabieg medyczny lub członka personelu. Pacjenci nie mają wstępu do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla personelu Kliniki.
 6. We wszystkich pomieszczeniach Kliniki obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. Klinika może odmówić udzielenia usług pacjentom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nawet w przypadku z góry umówionej wizyty lub zabiegu. Sytuacja taka może zostać uznana przez Klinikę jako niezapowiedziana rezygnacja z wizyty lub zabiegu, ze wszelkimi wynikającymi z Regulaminu i przepisów prawa konsekwencjami.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren Kliniki broni, materiałów wybuchowych, łatwopalnych oraz innych materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych.
 8. Zabrania się wprowadzania na teren Kliniki zwierząt.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące pracy Kliniki, jej personelu, jakości usług lub propozycji zmian w funkcjonowaniu na przyszłość, pacjenci mogą zgłaszać członkom personelu administracyjnego w formie ustnej, lub w formie pisemnej – w postaci skargi lub wniosku – składanego w recepcji Kliniki.
 10. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia, o wszystkich chorobach, nałogach oraz o przyjmowanych lekach. Pacjent powinien udostępnić lekarzowi wszelką dokumentację medyczną, która może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa zabiegów realizowanych na terenie Kliniki.
 11. W Klinice obowiązuje zakaz utrwalania obrazu wnętrz Kliniki i personelu lub pacjentów bez zgody oraz publikowania takich fotografii lub filmów, w szczególności w mediach społecznościowych.

§ 13.

[Dostęp do dokumentacji medycznej]

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się pisemnie do Kliniki w jej siedzibie.

§ 14.

[Koszty udostępniania dokumentacji medycznej]

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana bezpłatnie do wglądu w siedzibie Kliniki.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana bezpłatnie poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana odpłatnie w postaci wyciągów, odpisów lub kopii (poza pierwszą kopią danej części dokumentacji). Opłata za jedną stronę:
  1. wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 7 złotych brutto w tym: 23 % podatku VAT
  2. kopii dokumentacji medycznej wynosi 70 groszy brutto za stronę w tym: 23 % podatku VAT

§ 15.

Działalnością Kliniki, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, kieruje kierownik Kliniki – zarząd spółki Timeless Chirurgia Plastyczna Spółka z o.o. Zakres kompetencji i obowiązków kierownika określa ww. akt prawny oraz inne właściwe przepisy.

§ 16.

Klinika nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez pacjenta będące następstwem:

 1. działania siły wyższej;
 2. niezastosowania się do zaleceń lekarza lub personelu Kliniki;
 3. nie udostępnienia Klinice pełnej dokumentacji medycznej lub nie poinformowania Kliniki o przebytych chorobach.

§ 17.

Informacja na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawarta jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Świadczenie/usługaCena
Konsultacja chirurga plastycznego400 zł
Konsultacja chirurga ogólnego400 zł
Konsultacja chirurga szczękowego400 zł
Konsultacja dermatologiczna400 zł
Wycięcie zmiany z plastyką1500 zł
Wycięcie zmiany okolicy twarzy500 zł
Wycięcie zmiany onkologicznej400 zł
Proste wycięcie zmiany skóry250 zł

Pozostałe badania i zabiegi nie uwzględnione w cenniku po indywidualnym ustaleniu ceny.

Zasady płatności (dotyczy wyłącznie zabiegów i operacji; w indywidualnych przypadkach, jak niska cena zabiegu bądź dla stałych klientów Klinika może zrezygnować z niektórych opłat):

1. Przed zabiegiem
Bezzwrotna opłata rezerwacyjna w wysokości 4 000 zł za zabiegi w znieczuleniu ogólnym oraz 2 000 zł za zabiegi w znieczuleniu miejscowym. Opłata rezerwacyjna zaliczana jest do ceny zabiegu. W przypadku nieobecności Pacjenta w umówionym terminie na zabieg opłata przepada. Klinika dolicza kwotę opłaty rezerwacyjnej do faktury za zabieg, lub w razie jej przepadku – wystawia fakturę VAT niezwłocznie po stwierdzeniu, że pacjent nie stawił się na zabieg.
2. Przed zabiegiem (pojedynczym lub łączonym) o szacowanym koszcie 30 000 zł i więcej
Opłata rezerwacyjna rozliczana na zasadach wskazanych w pkt. 1. Zadatek w wysokości 50% pozostałej do zapłaty kwoty (po odliczeniu opłaty rezerwacyjnej) płatny najpóźniej miesiąc przed zabiegiem. Pozostała do zapłaty kwota – płatna na co najmniej 2 dni przez zabiegiem (data wpływu należności na rachunek bankowy Kliniki).
3. Powtórna operacja na życzenie pacjenta
– pacjent ponosi pełny koszt zabiegu. Zasady płatności za zabiegi powtórne – jak w pkt. 1 lub 2 powyżej, w zależności od ceny zabiegu.
4. Powtórna operacja wynikająca z przebiegu rekonwalescencji
– pacjent ponosi koszty opieki anestezjologicznej oraz pobytu wg cennika. W przypadku operacji poza Kliniką, Klinika nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i skutki zabiegu.
Numer rachunku bankowego Kliniki pacjent każdorazowo otrzymuje mailem.
Faktura wystawiana jest na życzenie pacjenta do 3 (trzech) miesięcy po wykonanym zabiegu wyłącznie na podstawie przedstawionych paragonów