Polityka prywatności

TIMELESS Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności klientów/pacjentów i użytkowników witryny internetowej (dalej: „Zainteresowani”) TIMELESS Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: TIMELESS) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, TIMELESS przyjmuje z dniem 1 kwietnia 2023 r. niniejszą Politykę Prywatności TIMELESS (dalej: „Polityka”), w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe (w tym dotyczące zdrowia) są przetwarzane i zabezpieczane. Informacje te dotyczą:
  • osób przeglądających treści witryny internetowej;
  • osób korzystających z usług oferowanych i świadczonych przez TIMELESS, w tym szczególności pacjentów TIMELESS i osób upoważnionych przez pacjentów TIMELESS do zasięgania informacji o stanie zdrowia, dowiadywania się o pacjentach oraz mających wgląd do dokumentacji medycznej pacjentów (w tym upoważnionych do jej pobierania) – wszystko powyższe dalej „Usługi”.
 2. W ramach Polityki posługiwanie się określeniem RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. TIMELESS przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Zainteresowany powinien zapoznać się z treścią Polityki.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TIMELESS

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Zainteresowanego podczas korzystania z Usług jest TIMELESS.
 2. TIMELESS zapewnia swoim Zainteresowanym możliwość korzystania ze swoich Usług w sposób anonimowy. Podanie danych przez Zainteresowanego jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne skorzystania z formularza kontaktowego czy świadczenia usług.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z powołanym przez TIMELESS inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem: korespondencji mailowej pod adresem e-mail: iod@timeless.com lub listownie na adres TIMELESS (ul. Gen. Romana Abrahama 18/322, 03-982 Warszawa) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. TIMELESS przetwarza dane osobowe Zainteresowanych w następujących celach:
  1. świadczenia usług
   TIMELESS przetwarza dane osobowe w celu dostarczania treści oraz usług Zainteresowanym. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu).
  2. realizacji świadczeń medycznych
   TIMELESS przetwarza dane osobowe Zainteresowanych oraz dane osobowe osób upoważnionych przez Zainteresowanych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia dla realizacji celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b (akceptacja regulaminu) i c (realizacja obowiązków prawnych TIMELESS) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO (niezbędność przetwarzania dla celów profilaktyki zdrowotnej) w zw. z art. 24 i 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. zabezpieczenie żywotnych interesów
   TIMELESS może przetwarzać dane osobowe, gdy będzie to konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO.
  4. działania marketingowe i polepszanie usług
   TIMELESS przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia pomiarów i ulepszania Usług. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TIMELESS tj. ulepszanie swoich Usług oraz zapewnienie ich najlepszej jakości).
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisów
   TIMELESS przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w TIMELESS oraz dla zarządzania systemami teleinformatycznymi. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TIMELESS tj. zapewnienie działania Usług oraz wysokiej jakości usług).
  6. obsługa zapytań Zainteresowanych i innych osób korzystających z Usług
   TIMELESS przetwarza dane osobowe w celu rozpatrywania skarg i reklamacji Zainteresowanych związanych z działalnością Usług, kontaktowania się z Zainteresowanymi lub osobą trzecią korzystającą z Usług oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych. Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. w przypadku wykonywania praw z rękojmi), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku ze skorzystaniem z Usługi) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TIMELESS tj. zapewnienie działania Usług oraz wysokiej jakości usług).
  7. dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami
   TIMELESS może przetwarzać dane Zainteresowanych w przypadku ewentualnych roszczeń względem Zainteresowanych lub konieczności ochrony przed roszczeniami. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz – w przypadku konieczności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak dane o stanie zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TIMELESS tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Zainteresowanych mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy i współpracownicy TIMELESS, podmioty świadczące usługi na rzecz TIMELESS (np. podmioty zapewniające hosting witryny internetowej lub systemów komputerowych), z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy oraz – gdy będzie to niezbędne dla świadczenia usług medycznych – podmioty świadczące takie usługi.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Zainteresowanemu przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez TIMELESS w ramach Usług:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo do wycofania zgody
  • prawo do usunięcia danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 1. W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z TIMELESS elektronicznie na adres e-mail IOD: iod@timeless.com.pl .
 2. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą pochodzić nie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, dzieje się tak, np. gdy w imieniu Zainteresowanego występuje jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

 • przez czas wykonywania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych – przez czas wskazany w przepisach prawa;
 • w zakresie marketingu realizowanego w oparciu o zgodę – do czasu jej wycofania,
 • przez czas niezbędny do wypełnienia uzasadnionych interesów TIMELESS.

PLIKI COOKIE

TIMELESS stosuje w ramach witryny internetowej pliki cookies, których zasady stosowania zostały określone w odrębnej polityce tych plików.

KONTAKT

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki oraz przetwarzania danych Zainteresowanych przez TIMELESS należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@timeless.com.pl lub pisemnie na adres: TIMELESS Chirurgia Plastyczna sp. z o.o., ul. Gen. Romana Abrahama 18/322, 03-982 Warszawa.