Projekty naukowe

Projekty naukowe

Chcąc zapewniać naszym Pacjentom efektywne i bezpieczne metody leczenia, nie tylko uważnie śledzimy wszelkie nowinki ze świata medycyny, ale też sami prowadzimy badania naukowe we współpracy z renomowanymi ośrodkami akademickimi. Nasze aspiracje i projekty regularnie zyskują aprobatę oraz dofinansowanie instytucji rządowych. Poniżej znajdą Państwo szczegóły naszej bieżącej działalności naukowej.

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn i uszkodzenia sprężystego skóry z zastosowaniem autologicznych świeżych i bankowanych komórek macierzystych, izolowanych z tkanki tłuszczowej w ramach projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”

i będzie przeprowadzone przez Konsorcjum polskich ośrodków naukowych i innowacyjnych firm, których liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, zaś Polski Bank Komórek Macierzystych, kliniki Timeless i Melitus wspierają własnymi środkami jego realizację.

Projekt finansowany ze środków NCBR

Więcej informacji można uzyskać klikając w link stroniy projektu.

Głównym celem projektu jest postęp w stosowaniu komórek macierzystych izolowanych z tłuszczu (ADSC) w medycynie regeneracyjnej. Projekt będzie realizowany dwutorowo. W ścieżce „z laboratorium do kliniki” wykorzystamy posiadane umiejętności do przygotowania ADSC do zaplanowanych w projekcie prób klinicznych: w leczeniu stopy cukrzycowej i w medycynie estetycznej (pacjenci z bliznami i objawami starzenia się skóry). W ścieżce „z laboratorium do usługi bankowania i innowacji w przygotowaniu komórek do aplikacji” planujemy przygotowanie do wdrożenia usługi bankowania ADSC obejmującej indywidualną charakterystykę potencjału różnicowania każdej zdeponowanej populacji komórek.

Poszukamy korelacji między różnicowaniem ADSC w hodowli a wynikami analizy transkryptomicznej i epigenetycznej komórek wyjściowych – jako szybkiej metody oceny potencjału różnicowania deponowanych komórek. Podejmiemy badania nad nowymi metodami przygotowania ADSC do aplikacji stosując metody: hodowli mieszanych komórek o różnych fenotypach wyprowadzonych z jednej populacji, łączenia z biomateriałami jako nośnikami komórek oraz metody „macromolecular crowding”. Zbadamy immunogenny charakter ludzkich ADSC dla przyszłych zastosowań w GvHD i w aplikacjach allogenicznych. Know-how generowane przez dwa podmioty akademickie będzie podlegało walidacji i przygotowaniu do wdrożenia przez czterech partnerów przemysłowych.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznie, opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE). W metodzie tej, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości, w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię.

W tym samym czasie nowoczesne bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie ektopowo wszczepione w ciele pacjenta, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną. Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spacera, bioaktywnego rusztowania oraz metody ich wzbogacania w czynniki bioaktywne. Opracowane rozwiązania zostaną przebadane, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.