Rezerwacja i płatności za konsultacje

Klient dokonuje rezerwacji spotkania osobiście w Recepcji lub za pośrednictwem telefonu. Klient ma możliwość opłacenia konsultaacji za pośrednictwem strony internetowej timeless.com.pl/konsultacje/

Odwoływanie sesji z przyczyn leżących po stronie Klienta

Odwołanie spotkania skutkujące zwrotem opłaty za konsultacje jest możliwe najpóźniej na 48 godzin przed wyznaczonym terminem spotkania. Konsultacje przypadające po dniu wolnym od pracy (np. weekendy, święta) należy odwołać poprzedniego dnia pracującego. Na przykład: konsultację zaplanowaną na poniedziałek o godzinie 11:00 należy odwołać w piątek do godziny 11:00 a konsultację zaplanowaną na czwartek na godzinę 16:00 we wtorek do godziny 16:00. Za nieodwołane lub odwołane zbyt późno i opłacone w obniżonej cenie konsultacje pieniądze nie będą zwracane.

W przypadku, gdy Klient odwoła konsultację w wyznaczonym czasie, otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na konto, z którego dokonywana była płatność. Na wyraźne życzenie Klienta, kwota może zostać zaliczona na rzecz spotkania w innym terminie lub realizację innej usługi.

Odwoływanie konsultacji z przyczyn leżących po stronie Kliniki Timeless.

W przypadku odwołania spotkania z przyczyn leżących po stronie Kliniki, Klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na konto, z którego dokonywana była płatność. Na wyraźne życzenie Klienta, kwota zostanie zaliczona na rzecz kolejnego spotkania.